Добродошли

Школа се бави професионалном рехабилитацијом ученика са сметњама у развоју и учењу. Време трајања школовања је од једне до четири године. Теоријска настава се одвија у учионицама школе са опремљеним кабинетима. Практична настава се одвија у школским радионицама и у отвореној привреди код приватних послодаваца. Однос часова практичне и теоријске наставе је 2:1 у корист практичне наставе што резултира добром практичном обуком ученика и директно се одражава на њихово успешно запошљавање. Школа је верификована за многобројна занимања, у више подручја рада. Изразито флексибилан приступ, кадровски и просторни потенцијал, омогућавају брзо прилагођавање потребама тржишта рада, што, такође, утиче на ефикасност запошљавања наших ученика.

Образовни профили

У школској 2016/17. години заступљено је пет подручја рада са одређеним образовним профилима, као што је приказано у табели:

Подручје рада Образовни профили у двогодишњем трајању Образовни профили у трогодишњем трајању
Машинство и обрада метала - бравар
- аутолимар
Хемија, неметали и графичарство - помоћник књиговезачке дораде - помоћник аутолакирера
- помоћник књиговесца
Личне услуге - фризер
Трговина, угоститељство, туризам - припремач намирница
- сервир
- пакер
Пољопривреда, производња и прерада хране - цвећар-вртлар - пекар

На професионалном оспособљавању ученика раде професори и наставници различитих стручних профила, дефектолози, наставници практичне наставе за различита подручја рада, помоћни наставници и стручни сарадници у оквиру стручног тима.

Оно што нас издваја

Оно што нас издваја од осталих средњих школа је:

  • Посебан план и програм прилагођен деци са сметњама у развоју;
  • Приступачно окружење (рампе и тоалети прилагођени деци у колицима);
  • Рад у одељењима од 6 до 12 ученика;
  • Три дана практичне наставе недељно;
  • Стручни кадар додатно едукован за рад са децом са сметњама у развоју;
  • Индивидуализована настава прилагођена способностима сваког ученика;
  • Добра опремљеност кабинета;
  • Асистивне технологије;
  • Бесплатна ужина и ручак за све ученике.
top