Правна акта
browser

Правна акта

Закони и важећа подзаконска акта по којима школа ради

1. Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број:72/09) и Измене и допуне ЗОСОВ-а( Службени гласник бр 55/2013)

2. Закон о средњој школи ("Службени гласник РС'', број: 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002 - испр., 62/2003 – др. закон, 64/2003 – испр. др. закона, 101/2005 – др. Закон, 72/09-др.закон, Службени гласник 55/2013)

3. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, „Службени гласник РС“ бр. 29/93 и 62/06;

4. Одлука о мрежи средњих школа у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 7/93, 37/93, 31/94, 4/95, 19/95, 42/95, 22/96, 24/97, 20/98, 44/99, 18/00, 29/01, 22/02, 36/02 , 40/03 и 53/04, 54/05 и 44/06);

5. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07 и 60/07);

6. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 86/05, УС 56/06);

6а Одлука о примени Посебног колективног уговора на послодавце који обављају делатност основног и средњег образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 117/06);

7. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Службени гласник РС", бр. 14/04 и 56/05);

8. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Службени гласник РС", број: 22/05);

9. Правилник о стручно-педагошком надзору ("Службени гласник РС", број 19/07);

10. Правилник о испиту за просветног саветника ("Службени гласник РС", бр. 56/05 и 67/05);

11. Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника ("Службени гласник РС", број 60/06);

12. Правилник о полагању стручног испита за секретара установе ("Службени гласник РС", бр. 74/03, 106/03 и 20/04);

13. Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа ("Службени гласник РС", број 63/06);

14. Правилник о евиденцији у средњој школи ("Службени гласник РС", бр. 31/06, 51/06);

15. Правилник о јавним исправама које издаје средња школа ("Службени гласник РС", бр. 31/06, 51/06);

16. Правилник о упису ученика у средњу школу ("Службени гласник РС", бр. 45/04 и 23/05);

17. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи ("Службени гласник РС", бр. 33/99 и 108/03);

18. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама ("Службени гласник РС", број 37/93);

19. Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2016/2017. годину објавњен је у „Службеном гласнику РС- Просветни гласник“, бр. 8/2016 од 23.06.2016. а ступио је на снагу 1.07.2016.

20. Правилник о цени услуга средње школе ("Службени гласник РС", број 35/93);

21. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи ("Просветни гласник", бр. 1/92, 23/97 и 2/00);

22. Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи ("Просветни гласник", број 1/93);

23. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе ("Просветни гласник" бр. 6/03 и 23/04 и 9/05);

24. Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика средњих школа - број: 611-00-96/06-03 од 21.02.2006. године;

25. Стратегија развоја образовања одраслих у Републици Србији ("Службени гласник РС", број 1/07);

26. Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији ("Службени гласник РС", број 1/07);

27. Правилник о наставном плану и програму за стицање стручне оспособљености за рад у трајању од једне године за ученике лако ментално ометене у развоју ("Просветни гласник", број 4/94);

28. Правилник о наставном плану и програму образовања за рад у трајању од две године за ученике лако ментално ометене у развоју ("Просветни гласник", бр. 5/94 и 18/97);

29. Правилник о наставном плану и програму за стицање средњег образовања у трогодишњем трајању за ученике лако ментално ометене у развоју ("Просветни гласник", бр. 5/94 и 18/97);

30. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју ("Просветни гласник", бр. 1/95 и 24/04);

31. Правилник о изменама и допунама правилника о врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју ("Просветни гласник", бр. 10/09).

32. Правилник о изменама и допунама Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број:52/11).

33.Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на Индивидуални образовни план, његову примену и вредновање ( Сл.гласник РС бр.76/010 )

34. Закон о спречавању злостављања на раду ( Сл.гласник РС бр. 36/010 )

35.Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање ( Сл. Гласник РС бр.30/010 )

36. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику ( Сл. Гласник РС бр 63/010 )

37. Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њихов професионални развој ( Просветни гласник бр.5/011)

38. Извод из регистра одабраних уџбеника- Каталог уџбеника за средње школе одобрених за школску 2016/2017. годину ("Службени гласник РС Просветни гласник)

39. Правилник о стандардима квалитета рада установе (« Службени гласник РС» бр.7/2011)

40. Приручник за инклузивни развој школе, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, 2010.

Општи акти школе

 • Статут школе,
 • Правилник о раду,
 • Правилник о систематизацији радних места,
 • Школски развојни план,
 • Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика,
 • Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика,
 • Правилник о испитима,
 • Правилник о безбедности здравља на раду,
 • Правила понашања ученика, запослених и родитеља,
 • Пословник о раду Школског одбора,
 • Пословник о раду Савета родитеља,
 • Пословник о раду Ученичког парламента,
 • Правилник о раду Наставничког већа,
 • Правилник о дисциплинској одговорности запослених
 • Правилник о ванредном школовању
top