Општа акта школе

dokumenti

Информатор о раду школе

Школски програм

Годишњи план рада

Развојни план школе

Акциони план

Заштита података о личности

Родна равноправност

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање